Hovedsiden   Rypeprosjektet i regi av Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie

Produksjonstelling august 2010 - se her

Produksjonstelling august 2009 - se her

 Se det landsomfattende resultatet av årets rypetakseringer fra Høgskolen i Hedmark, Evenstad, og Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer. Tabellen omfatter 120 av totalt 200 områder, i 11 fylker. Telleområder i Dalsbygda, Tolga og Tynset merket med gult (red.). Last ned (pdf) 07.09.09

Produksjonstelling august 2008 - se her

Vårtelling april/mai 2008 - se her

Kort om Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie:

I mer enn 70 år har dalsbygdingene i fellesskap utnyttet jaktmulighetene i utmarka. Framsynte folk stod bak dannelsen av jaktlaget i 1929. Jaktlaget/jaktsameiet har årlige inntekter på over en halv million kroner som uavkortet går til fellesgoder i bygdesamfunnet. Småviltjakt, villreinjakt og elgjakt utgjør de viktigste inntektskildene. Jaktlaget/jaktsameiet disponerer rettighetene på hele 375 000 dekar topp jaktterreng hvor utenbygds jegere etter søknad kan få tildelt kort på rype og hare. Elgjakta er forbeholdt bygdas egne jegere.

   

 Lirypeprosjektene 1992-1995 og 1996-2000:

I Dalsbygda har det pågått registreringer av liryper sammenhengende siden 1992. Det første registreringsprosjektet i regi av Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie og Os JFF pågikk i fire år, fra 1992 til 1995. I årene 1996 til 2000 har Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie samarbeidet med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Universitetet i Oslo (UiO). Sistnevnte prosjekt har inngått som del av forskningsprosjektet "Betydningen av jakt på lirypebestander".

Lirypeprosjektet 2001-2008:

Styret i Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie har bestemt at ryperegistreringene i Dalsbygda skal fortsette i åtte nye år - helt fram til år 2008. Som jaktlagets koordinator for disse registreringene, har jeg førstehånds kjennskap både til opplegg og resultater. Hold deg oppdatert til enhver tid - følg med på denne nettsida!

Kart over telleområdene

 

Produksjonstelling august 2008 - se her

 

Vårtelling april/mai 2008 - se her

 

Produksjonstelling august 2007 - se her

 

Vårtelling april/mai 2007

 Rabblia Mastukåsa Åslia Kjurrudalen

 

 

Produksjonstelling høsten 2006

 Håkkårabben

 Rabblia
 Mastukåsa

 Åslia
 Kjurrudalen

 År Voksne ryper Kyllinger Ryper totalt Ant. kyll. per to voksne ryper (produksjon) Ryper per 1000 linjemeter
 2006  265 610  875 4,6  7,5
 2005  338 1200  1584  7,1 13,8
 2004  312 1177  1489  7,5 11,7
 2003  276  812  1088  5,9  8,6
 2002  299  874  1173  5,8  9,2
 2001  335  777  1113  4,7  8,8

Tabellen over omfatter tellingene totalt i Dalsbygda (Håkkårabben, Rabblia, Mastukåsa, Åsli og Kjurrudalen); registreringslinjer på totalt 116 kilometer. Årets resultat viser at vi går mot en rypehøst under middels, med til dels mange omlegginger og små kyllinger. Sjøl om stamfuglbestanden i vår var meget god har kollapsen i smågnagerbestanden resultert i stedvis meget hard predasjon.

Tabellen under viser antall registrerte kyllinger og antall registrerte voksenfugler i årene 2006-2001

 

 Samtlige oppflukter i Dalsbygda ble videresendt på excel regneark til Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad, for tetthetsberegning utført av Håkon Solvang. Resultatet (som kom umiddelbart) bekrefter nedgangen i rypebestanden fra 2005. Se tabellen under.

NB: Resultatet fra tellinger høsten 2006 på 91 områder i 36 kommuner i 6 fylker (Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad) - 07.09.06

 JAKTOPPLEGG 2006: P.g.a. kraftig nedgang i rypebestanden i Dalsbygda fra i fjor, har styret i Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie bestemt at det maksimalt kan skytes inntil 4 ryper per jeger per dag i høst. Når 1. og 2. perioden er over (dvs. innen utgangen av september) , behandler styret jaktopplegget på nytt - med mulighet for ytterligere innskrenkinger på kortterrengene. Utleiefeltene fredes etter 10 dagers jakt (som tidligere).

 

"Rypejakten i Dalsbygda starter første mandagen etter 10. september, senest 15. september. Dette medfører at rypejakten i 2006 starter 11. september. "

Vær oppmerksom på at jegere som jakter med hund, må legge fram godkjent sauerenhetsbevis ved kjøp av jaktkort i Dalsbygda.

Ta kontakt med styret i Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie for nærmere info:

 Leif Ivar Østgårdstrøen (leder)  tlf. 62 49 81 04  leif.ostgardstroen@roros.net
 Olav Engan    
 Ola Krog    
 Rune Fredheim  
 Tore Grue    

 

 

 

Vårtelling april/mai 2006

 Rabblia  Mastukåsa  Åslia  Kjurrudalen
 

 

 

 

Produksjonstelling august 2005

 År Voksne ryper Kyllinger Ryper totalt Ant. kyll. per to voksne ryper (produksjon)  Ryper per 1000 linjemeter
 2005  338  1200  1584  7,1  13,8
 2004  312  1177  1489  7,5  11,7
 2003  276  812  1088  5,9  8,6
 2002  299  874  1173  5,8  9,2
 2001  335  777  1113  4,7  8,8
  •  Årets høsttelling i Dalsbygda er meget oppløftende den kalde junimåneden tatt i betraktning. Kullene er mange og jevnt fordelt i terrenget, men kyllingene er mindre av vekst enn normalt for årstiden. Dette skyldes klekking cirka 14 dager senere enn i 2004.
  • Mastukåsa og Håkkårabben (Vestfeltet) går mot den beste rypehøsten på svært mange år, mens Åslia og Rabblia har en liten nedgang i antall telte ryper sammenlignet med fjoråret.
  • Kjurrudalen har en merkbar nedgang i antall telte ryper. Her ser det ut til å ha vært hard predasjon på terrenget lengst sør og nærmest bygda (fra Oltangen og nordover). Få kyllinger preget også tellingen i Oltangen-området (hard predasjon). Predator-situasjonen fra Litjåsen og nordover til Svartåa er bekymringsfull.
  • På samtlige terreng ble det observert mye rovfugl - som kommer til å plukke en god del rypekyllinger fram til jaktstart 12. september.
  • NB: Fra og med våren 2005 ble de to ytterste linjestrekkene i Kjurrudalen (linje 1, linje 2, linje 7 og linje 8) kuttet ut. Tallene i tabellen over er derfor ikke direkte sammenlignbare.
  • Diagrammet under viser antall ryper per gått linjekilometer på samtlige terreng de fire siste årene. Gir en grei indikasjon på rypetettheten. Se for øvrig oppflukter, kart og tabeller på de forskjellige terrengene , linker under diagrammet.

Resultat ryperegisteringer 2005 (64 områder i 23 kommuner i 4 fylker) - her (tall offentliggjort av HIM avd. Evenstad fred. 2. sept. -05)

Regneark med data for alle observasjoner ved Håkkårabben, i Mastukåsa og i Åslia ble sendt til Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad, for tetthetsberegning den 22/8-05. Svaret kom per e-post til undertegnende den 23/8-05 (raskt!!) - og bekrefter at Dalsbygda i høst topper statistikken over de beste lirypeområdene i Norge. Se detaljerte opplysninger. Klikk på linkene under.

 Kjurrudalen  Rabblia  Mastukåsa  Åslia  Håkkårabben

 Skriv sendt takseringsmannskapet høsten 2005 - her

Dispensasjon fra båndtvangen gitt av Os kommune - her

Opplegg telling Kjurrudalen og Håkkårabben - her

 

Vårtelling april/mai 2005

 Kjurrudalen  Rabblia  Mastukåsa  Åslia


 

Produksjonstelling august 2004
 År Voksne ryper Kyllinger  Ryper totalt Antall kyllinger per to voksne (produksjon) Ryper pr. 1000 linjemeter
 2004  312  1177  1489  7,5 11,7
 2003  276  812  1088  5,9  8,6
 2002  299  874  1173  5,8  9,2
 2001  335  777  1113  4,7  8,8

Årets høsttelling er meget gledelig og viser en vekst i rypebestanden i Dalsbygda på nesten 37 prosent sammenlignet med fjoråret. Lirypekullene er store og det er tett mellom oppfluktene. Ekstra tidlig egglegging (trolig på grunn av den varme våren i månedsskiftet april/mai) har resultert i store og fine kyllinger. For fjellrypene er situasjonen en annen. Her har det stort sett gått galt etter eggleggingen, og få fjellrypekull ble registrert. På samtlige telleområder ble det registrert en god del smågnagere (mus), ugler og dagrovfugler. Årets telling viser at rypejegerne i Dalsbygda går en begivenhetsrik høst i møte. MEN HUSK: Alle som skal jakte småvilt med hund, MÅ legge fram gyldig sauerenhetsbevis. Se ellers høstens telleresultat for de enkelte områdene (kart med oppflukter og utfylte tabeller):

 Håkkårabben  Kjurrudalen  Rabblia  Mastukåsa  Åslia

NB: Den foreløpige rapporten fra Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad, for 40 registreringsområder i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag - inklusive områdene i Dalsbygda - kan du laste ned her (offentliggjort tirsdag 31. august 2004/excel-fil på 24 kb)

NB: 4. og 5. september var det fuglehundprøve i Dalsbygda arrangert av Østerdal Fuglehundklubb. I løpet av prøvedagene tok 8 partier opp 1030 ryper, se her.

NB: Hør NRK-Hedmark/Opplands forhånds av rypejakta i Nord-Østerdal (nedlastbar wav-fil på 1,26 MB), klikk her, eller gå direkte inn på distriktssendingens hjemmeside,klikk her

Her kan du laste ned samlet oversikt over vår- og høsttellingen i Dalsbygda i 2004 (pdf-fil på 112 kb)

 

 

Vårtelling april/mai 2004:

Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie har også i år dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene for å gjennomføre vår- og høsttellinger av lirypebestanden i Dalsbygda. Dispensasjonsperioden for vårtellingen var f.o.m. 16. april t.o.m. 12. mai. Tilsvarende har jaktlaget/jaktsameiet dispensasjon for produksjonstellingen i dagene f.o.m. 1. august t.o.m. 19. august.Tidlig vårløsning i fjellet og håpløse forhold for mannskap og hunder preget årets vårtelling. Av totalt 34 linjer som telles om våren, ble bare 14 linjer gått; 2 av 8 i Mastukåsa, 6 av 12 i Kjurrudalen, 8 av 8 i Rabblia, mens ingen linjer ble gått i Åslia. Vi kan likevel slå fast at årets vårbestand av ryper er på samme nivå som i 2002. Bestanden er med andre ord meget god! Det ligger an til et topp produksjonsår under forutsetning av at klekkingen går greit i juni og at predatorene (rev, røyskatt, rovfugl m.m.) ikke beskatter rypekyllingene mer enn normalt. Vi går en spennende høst i møte!

 

 Kjurrudalen

 Rabblia

 Mastukåsa

 Åslia


Høsten 2003:

 

Rast under Litjhøgda i Kjurrudalen. Agnar og Henry Holm med hundene Briko og Rina. Foto: Rolf Øvrum

 

Registrering i Kjurrudalen. Odd Einar Johnsen med pointeren Marko. Foto: A. Nyaas

Høsttellingene viser at 2003 blir et jevnt godt rypeår i Dalsbygda, men med lokale variasjoner. I Rabblia ble det registrert 199 kyllinger og 53 voksne ryper på 31 oppflukter. Dette tilsvarer 7,7 kyllinger pr. to voksne ryper. I Åslia ble det registrert 197 kyllinger og 64 voksne - som gir 6,2 kyllinger pr. to voksne. I vestområdet av Dalsbygda er produksjonen mindre enn forventet. Det viser tellingen ved Håkkårabben. Her ble det registrert 14 voksne ryper og 37 kyllinger - som gir 5,3 kyllinger pr. to voksne ryper. Det er derimot langt mellom kullene i vestområdet. På terrenget i Kjurrudalen (ferdig telt søndag 17. august) ble det registrert 54 voksne og 110 kyllinger - som gir en produksjon på 4,1 kyllinger pr. to voksne. På Mastukås-terrenget ble det registrert 269 kyllinger og 91 voksne - som gir en produksjon på 5,9 kyllinger pr. to voksne. Totalt resulterte årets høsttelling i 1088 ryper fordelt på 276 voksne ryper og 812 kyllinger - som gir en produksjon på 5,9 kylllinger pr. to voksne.

VIKTIG: Tellingen i Rabblia ble gjennomført under gunstige vitringsforhold (torsdag 7. og fredag 8. august), mens tellingen i Åslia og delvis Håkkårabben ble gjennomført under dårligere vitringsforhold for hundene (fredag, lørdag og søndag). Også mannskapet i Kjurrudalen hadde store problemer de første dagene, men her ble noen av linjene gått på nytt. Det samme skjedde i Åslia. Tellekorpset i Mastukåsa avsatte flere dager til jobben, noe som viste seg å være fornuftig i år. Alle linjer ble gått med unntak av linje 8 i Kjurrudalen (sykdom).

 År

 Voksne ryper

Kyllinger

Ryper totalt

 Produksjon

(ant. kyllinger pr. to voksne)
 2003

 276

 812

 1088

 5,9
 2002

 299

 874

 1173

 5,8
 2001

 335

 777

 1113

 4,7

  Høsttelling Kjurrudalen   Høsttelling Mastukåsa   Høsttelling Rabblia
  Høsttelling Åslia   Høsttelling Håkkårabben  Grafikk
 Rapport Høgskolen i Hedmark (word-fil)

Oppsummering vår- og høsttellingene i 2003 (nedlastbar pdf-fil)

 

NB: Alle som skal jakte småvilt med hund til høsten, må legge fram gyldig sauerenhetsbevis.

 

 

Våren 2003:

 

GPS-koordinatene for oppflukt tas. Foto: A. Nyaas

 

Sikker stand. Foto: Rolf Øvrum

Årets telling av stamfuglbestanden i Dalsbygda ble gjennomført som planlagt i tidsrommet 1. til 3. mai. Vær- og føreforholdene kunne knapt ha vært bedre (skareføre og sol). Hovedinntrykket er godt med stamfugl på samtlige terreng, nesten like mye som våren 2002. Det er ennå mye snø på store deler av terrenget, og flokker med rype ble observert i fjellbjørkeskogen utenfor telleområdene. Dette er rype som trolig tar seg revir i skogbandet, eller kanskje i fjellet. Ingen predatorer (rev, røyskatt, rovfugl) ble observert. Vi ser med spenning fram til produksjonstellingen på de samme områdene i august!

 Vårtelling Kjurrudalen  Vårtelling Mastukåsa  Vårtelling Rabblia
 Vårtelling Åslia    
     

 

 

2002:

Vårtelling Kjurrudalen

Høsttelling Kjurrudalen

 Vårtelling Mastukåsa

Høsttelling Mastukåsa

Rapport fra rypejakta i Mastukåsa og Åslia

Vårtelling Rabblia

Høsttelling Rabblia

 Vårtelling Åslia

Høsttelling Åslia

Høsttelling Håkkårabben

Bilder fra høsttellinga ved Håkkårabben

 

  Sammenligning Kjurrudalen/Håkkårbben/Rabblia/Mastukåsa/Åslia

 

2001:

Resultat vårtelling 2001

Inntrykk fire uker etter klekking 2001

Kart over telleområdene

Registreringsskjema

Opplegg telling høsten 2001

Resultat høst Kjurrudalen

Bilder/kart fra registreringen i Kjurrudalen høsten 2001

Resultat høst Håkkårabben   Resultat høst Rabblia  Resultat høst Mastukåsa

 Sammenligning Kjurrudalen/Håkkårabben/Rabblia/Mastukåsa/Åslia høsten 2001

 

 

 

 free page hit counter